REGULAMIN KLUBIKU SENIORA AGAT-KA

REGULAMIN KLUBIKU SENIORA AGAT-KA

Stowarzyszenia  ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Klubik Seniora AGAT-KA  został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych  zamieszkałych w zasobach spółdzielni oraz członkom stowarzyszenia.

1.2  Członkiem Klubiku Seniora może zostać każdy starszy mieszkaniec Spółdzielni zainteresowany uczestnictwem w jego działalności i po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do Klubiku (załącznik nr 1).

1.3  Finansowanie działalności Klubiku  jest realizowane w ramach  dotacji ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”  przeznaczonej na działalność statutową stowarzyszenia w tym  na realizacje zadań w zakresie społeczno–wychowawczym   i edukacyjnym.

1.4. Dopuszczalne jest wspieranie działalności Klubu z innych źródeł.

1.5. Nie przewiduje się płacenia składek członkowskich z tytułu przynależności do Klubiku członków spółdzielni i  rodzin oraz członków stowarzyszenia ASKLEPIOS.

1.6. Ze środków określonych w p. 1.3. finansowane są - poza działalnością programową – także zakupy  materiałów, wyposażenia oraz wynagrodzenie instruktora terapii zajęciowej.

1.7. Siedzibą Klubiku jest  sala konferencyjna w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”

1.8. Klubik  Seniora jest merytorycznie i organizacyjnie podległy prezesowi stowarzyszenia.

1.9. Majątek ruchomy Klubiku  stanowi majątek spółdzielni i powinien być użytkowany w siedzibie Klubu.

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KLUBIKU SENIORA

2.1. Klubik  Seniora został powołany w celu prowadzenia działalności integracyjnej, kulturalnej i turystycznej, obejmującej w szczególności organizowanie:

1) spotkań okolicznościowych

2) prelekcji i spotkań autorskich;

3) wycieczek krajoznawczych i rekreacyjnych, wyjście do kina i teatru;

4) warsztatów zajęciowych z różnych dziedzin manualnych.;

5) zajęć rekreacyjno-sportowych;

6) innych wydarzeń w miarę potrzeb.

W sytuacjach tego wymagających:

a) impreza rozrywkowa  w Klubiku Seniora może być  zorganizowana po uprzednim  uzgodnieniu z zarządem spółdzielni.

b) Odpłatność za bilety wstępu i  inne koszty uczestnictwa ponoszą uczestnicy klubiku.

2.2. Klub może współpracować  z innymi Klubami Seniora lub organizacjami w zakresie realizacji planu pracy.

III. ZARZĄD SPOŁECZNY  KLUBIKU  SENIORA

3.1. Członkowie Klubiku mogą wybrać ze swojego składu 2 osobowy  zarząd  w składzie przewodnicząca i skarbnik w celu  współpracy z instruktorem zajęć  na odcinku  organizacyjnym.

IV. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA

4.1. Utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia klubiku oraz korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem.

4.2. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego podczas uczestnictwa w działalności Klubiku.

4.3. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach Klubiku

4.4. Przestrzeganie zakazu uczestnictwa w działalności Klubu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4.5. Przestrzeganie zasad Regulaminu Klubiku Seniora

4.6. Członek Klubiku ma prawo zaprosić na zajęcia  osobę bliską lub zaprzyjaźnioną, jednak prawo przebywania w pomieszczeniach Klubiku mają w pierwszej kolejności członkowie Klubiku, w następnej zaś – osoby bliskie i zaprzyjaźnione.

V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBIKU SENIORA

5.1. Nadzór w zakresie zgodności  realizacji planu pracy klubiku oraz wydatków z zatwierdzonym preliminarzem sprawuje  Zarząd Spółdzielni.

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu zarządu w dniu 11 .04.2016 r.

Za zarząd

Elżbieta Stalska


 

ZAŁĄCZNIK do pobrania (doc.)

D E K L A R A C J A
uczestnictwa w zajęciach Klubiku Seniora AGAT-KA
Stowarzyszenia ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

D E K L A R A C J A  uczestnictwa w zajęciach Klubiku Seniora AGAT-KA