KLAUZULA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

Kto jest administratorem Twoich  danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej  „AGAT„ z siedzibą  w Złotoryi  przy ul. J.Słowackiego 2  (zwane dalej Stowarzyszenie ASKLEPIOS) posiadające  platformę internetową pod adresem www.asklepios-zlotoryja.pl oraz  www.facebook.com/Stowarzyszenie-Asklepios i www.facebook.com/jujitsu.kazan/.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego  przez nas Koordynatora Danych Osobowych z którym można się skontaktować:            
Oto jego dane kontaktowe:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; lub korespondencyjnie; adres: Koordynator Ochrony Danych  Stowarzyszenie ASKLEPIOS  przy Spółdzielni Mieszkaniowej AGAT, ul. J. Słowackiego 2 , 59-500 Złotoryja.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z  uczestniczeniem:
* w zajęciach sekcji Ju Jitsu Kazan;
* w wycieczce turystycznej ,festynie, imprezie wyjazdowej;
* w szkoleniach, konsultacjach i zawodach sportowych;
* w zajęciach Klubiku Seniora AGAT-KA;
* pozyskane w sposób inny od osoby której dane dotyczą.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich  danych osobowych przez  Stowarzyszenie ASKLEPIOS?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania  „umowy”  zawartej z Tobą w związku z uczestniczeniem w  formach jak wyżej bez każdorazowego uzyskania zgody, w tym do:
• umożliwienia kontaktów drogą elektroniczną, zawierania umów NNW oraz korzystania z prowadzonych różnorodnych form  działalności;
• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym; w celach związanych ze świadczeniem  naszej działalności. Dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia ASKLEPIOSA którym jest:
• zapewnienie obsługi usług płatniczych, windykacji należności;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług elektronicznych które świadczymy, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Stowarzyszenia ASKLEPIOS oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Stowarzyszenie ASKLEPIOS  przetwarza Twoje  dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych na  stronie www  i facebook. (Zadeklarowaną zgodę można w dowolnym momencie wycofać.)

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Stowarzyszenie ASKLEPIOS wymaga podania przez Ciebie:
1)  danych osobowych zgodnie z klauzulami zawartymi: w druku deklaracji przystąpienia na członka stowarzyszenia; w druku  
deklaracji uczestnika zajęć sekcji Ju Jitsu; w druku deklaracji uczestnika  Klubiku Seniora Agat-ka; druku zgody na uczestniczenie w  zwodach sportowych lub w imprezie wyjazdowej rekreacyjno-turystycznej; bądź innych formach prowadzonej działalności.
2)  adresu e-mail lub  numeru telefonu  aby móc  przekazywać  najistotniejsze ważne informacje dotyczący działalności  stowarzyszenia w tym: spraw członkowskich,sekcji Kazan  i Klubiku Seniora bez konieczności uzyskania każdorazowej zgody. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli  poinformować o wszelkich komunikatach i informacjach związanych z prowadzoną działalnością, a w konsekwencji nie będziesz mógł skorzystać  z ich treści.
3) Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec  Stowarzyszenia ASKLEPIOS w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw  wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie ASKLEPIOS; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –  możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Stowarzyszenie ASKLEPIOS  może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym finansowo Stowarzyszenie w ramach otrzymywanych dotacji  oraz Towarzystwu Ubezpieczającemu.
Stowarzyszenie może przekazać Twoje dane osobowe  również organom publicznym sądom lub organom ścigania –oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem  w oparciu o stosowną ustawę.

Jak długo przechowujemy Twoje  dane osobowe?

Stowarzyszenie ASKLEPIOS przechowuje Twoje dane osobowe w związku z  uczestniczeniem z prowadzonych form działalności statutowej  przez czas niezbędny do realizacji oraz przez czas  wynikający. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia  zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie ASKLEPIOS zobowiązane jest do zachowania  danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan