Regulaminy i Deklaracje

 

R E G U L A M I N
Odpłatności w sekcjach rekreacji ruchowych  Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego  ASKLEPIOS  przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

Regulamin odpłatności określa warunki i zasady uiszczania należności przez osoby korzystające z zajęć  z dziedziny: sztuki walki Ju Jitsu.

pobierz pdf

 

 


R E G U L A M I N
Sekcji rekreacji ruchowych Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego ASKLEPIOS
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi.

Regulamin sekcji Stowarzyszenia ASKLEPIOS określa zasady działania Sekcji rekreacyjno-ruchowych, prawa
i obowiązki uczestników zajęć oraz kompetencje i obowiązki instruktorów Sekcji.

Rozdział I

§ 1

1. Postanowienia ogólne

Celem działania sekcji rekreacyjno-ruchowych jest propagowanie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć i treningów z zakresu : sztuki walki Ju Jitsu,  i innych sportów  oraz ćwiczeń rekreacyjnych  w różnych grupach wiekowych.  
1. Sekcje poszczególnych dyscyplin sportowo - rekreacyjnych  powołuje Zarząd Stowarzyszenia przy liczebności nie mniej niż  piętnastu  uczestników w grupie.
2. W zajęciach  sekcji Ju Jitsu mogą  uczestniczyć dzieci, które mają ukończone  5 lat.
3. Sekcja- zespół ćwiczebny składa się z minimum  od  dziesięciu  do  piętnastu uczestników oraz osób, którzy zadeklarowali wolę systematycznego uprawiania sportu i rekreacji w danej dziedzinie na podstawie DEKLARACJI uczestnictwa i oświadczenia woli o przetwarzaniu danych  osobowych .
4. Zajęcia i treningi prowadzą wyłącznie osoby posiadające uprawnienia trenera lub instruktora w zakresie prowadzonej dyscypliny sportowej- tj. sztuki walki wschodu lub innych sportów.
5. Liczba osób w grupach ćwiczących na jednego prowadzącego zajęcia nie może przekroczyć:
30 osób w grupie początkującej i 25 osób w grupie zaawansowanej.
6. Pracą sekcji kieruje powołany przez Zarząd Stowarzyszenia ,instruktor posiadający uprawnienia  w danej dziedzinie. Instruktor  może korzystać z pomocy asystenta  instruktora posiadającego stopień mistrzowski bądź w szczególnym przypadku  - adepta sekcji  posiadającego stopień studencki   min.3KYU - 1 KYU  (za jego zgodą)  podczas prowadzenia stałych  zajęć i pokazów szkoleniowych.
7. Dopuszcza się możliwość samodzielnego prowadzenia zajęć   przez  asystenta  w przypadku  niemożliwości prowadzenia zajęć przez instruktora z powodu  absencji chorobowej ,urlopu bądź nieobecności na zajęciach  z  ważnych przyczyn losowych.
8. Do udziału w zajęciach w dalekowschodnich sportach i sztukach walki  jest niezbędne posiadanie:

 • zaświadczenia wydanego przez lekarza o braku przeciwwskazań do  uprawiania sztuk walk wschodu, ( nie dotyczy uczestników zajęć promocyjnych)
 • zgody przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • oświadczenia  osoby dorosłej o zdolności zdrowotnej do udziału w  zajęciach rekreacji ruchowych .

9. Zarząd  Stowarzyszenia może pomóc w organizacji badań lekarskich i ubezpieczenia grupowego.
10. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek i higieniczne warunki podczas ćwiczeń i zajęć treningowych oraz imprez sportowych z udziałem uczestników sekcji. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za pozostawione w szatni: pieniądze, urządzenia elektroniczne lub inne rzeczy wartościowe.
11. Sekcje  rekreacji ruchowych reprezentują  Stowarzyszenie  na zawodach, pokazach  i imprezach sportowo- rekreacyjnych. Stowarzyszenie wykorzystuje  dane osobowe i wizerunek uczestników sekcji  oraz  zawodników  bez obowiązku każdorazowej zgody do  rozpowszechniania w materiałach opisowo-zdjęciowych w mediach i na stronie internetowej oraz  do celów reklamowych, marketingowych i promocyjnych zgodnie ze stosownym oświadczeniem na deklaracjach  bądź indywidualnej zgodzie o przetwarzaniu danych osobowych.
12. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne według zasad zawartych w „Regulaminie  Odpłatności” .
13. Zgromadzone środki finansowe z  odpłatności uczestników za zajęcia i treningi w sekcji rekreacji ruchowych  przeznacza się na:

 • wynagrodzenie instruktora –trener oraz  wynajem sali treningowej,
 • zakup sprzętu i narzędzi sportowych,
 • opłatę  składek przynależności członkowskiej i inne  opłaty  związane z rekreacją, wyjazdami na zawodu i wypoczynkiem letnim.

14. Zawodnik - uczestnik zajęć, obowiązany jest:

 • Przestrzegać  ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad określonych w regulaminie  wynajmowanej  sali treningowej danej placówki.
 • Punktualnie zgłaszać się na zbiórce treningów .oraz  bezzwłocznie opuszczać salę po zakończeniu treningu.
 • Korzystać ze sprzętu  za zgodą i wiedzą  prowadzącego zajęcia
 • Kulturalnie zachowywać się wobec wszystkich uczestników i trenera i wykonywać polecenia wydane przez trenera.
 • Każdorazowo informować o problemach zdrowotnych m.in. złe samopoczucie, itp. W przypadku doznanego urazu, przerwać ćwiczenia i natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia.
 • Uzyskać zgodę lub poinformować  o zamiarze opuszczenia sali treningowej (np. wyjście do toalety).
 • Przychodzić na treningi w czystym i schludnym ubiorze  sportowym lub klubowym  (kimono)
 • Nie korzystać w czasie zajęć z telefonów komórkowych i innych urządzeń technicznych.
 • Godnie reprezentować sekcję oraz  sumiennie uczestniczyć w zajęciach i brać udział  w  organizowanych imprezach sportowych.
 • Przestrzegać wytycznych niniejszego regulaminu ,regulaminu odpłatności i regulaminów  zawodów sportowych.

Rozdział II
Zadania, kompetencje i obowiązki instruktora, asystenta instruktora.

§ 1

Instruktor Sekcji kieruje całokształtem działalności Sekcji oraz zapewnia odpowiednie warunki ćwiczeń, poprzez:
1 Pozyskiwanie urządzeń i sprzętu niezbędnego do ćwiczeń oraz jego właściwe wykorzystanie.
2 Ochronę mienia Sekcji i właściwego wykorzystywania sprzętu i urządzeń w wynajmowanym obiekcie sportowym.
3 Zapewnienie członkom Sekcji bezpieczeństwa, porządku i higienicznych  warunków  podczas zajęć.
4 Współorganizowanie wszelkich  imprez sportowych i szkoleniowo-instruktażowych.
5 Wspieranie  imprez  sportowo-rekreacyjnych organizowanych  przez Stowarzyszenie i inne instytucje krzewienia kultury.
6 Współpracę z organizacjami zajmującymi się sportem i rekreacją.
7 Prowadzenie  akcji w jednostkach sponsorujących w celu pozyskiwania środków  finansowych na dalszy rozwój sekcji.  Do szczególnych obowiązków instruktora Sekcji należy:

 • regularne pobieranie miesięcznych odpłatności za treningi i składki NNW określonych w Regulaminie Odpłatności oraz terminowe ich rozliczanie,.
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji szkoleniowej oraz dokumentacji związanej  z naborem uczestników zajęć na warunkach określonych w rozdz. I   pkt. 3, 8 i .9,
 • prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningów zgodnie z przepisami szkoleniowymi z danej dziedziny sportowej, uczestniczenie z wytypowanymi zawodnikami w zawodach sportowych lub pokazach.
 • zapoznawanie z treścią niniejszego regulaminu wszystkich uczestników zajęć.

8.  Asystent pomaga instruktorowi w jego obowiązkach szkoleniowych, a w szczególności może:
- prowadzić i zabezpieczać  dokumentację związaną z naborem uczestników,
- prowadzić samodzielnie zajęcia szkoleniowe przy obecności trenera,
- w razie nieobecności  trenera z  ważnych  przyczyn losowych, prowadzić  zajęcia samodzielnie.

§ 2
Wynagrodzenie za pracę

1. Instruktor sekcji - trener otrzymuje wynagrodzenie miesięczne wg zasad określonych w ” Regulaminie  wynagradzania  osób świadczących usługi  na rzecz Stowarzyszenia”  lub przepisów dot. wolontariatu.
2. Wynagrodzenie instruktora-trenera pokrywane jest  z odpłatności uczestników  za  zajęcia szkoleniowe .

§ 3
Uprawnienia instruktora- trenera

1. Instruktor- trener sekcji winien posiadać wszelkie prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia ASKLEPIOS
2. Instruktor-trener sekcji ustala zasady prowadzenia zajęć szkoleniowych w poszczególnych grupach wiekowych.
3. W trakcie zajęć mogą przebywać osoby postronne, wyłącznie za jego zgodą.
4. Instruktor może posługiwać się na zewnątrz pieczątkami sekcji i pieczątkami firmowymi Stowarzyszenia za zgodą prezesa.
5. Sekcja rekreacji ruchowych jako jednostka organizacyjna o charakterze wewnętrznym nie posiada osobowości prawnej i działa jedynie w ramach struktury Stowarzyszenia ASKLEPIOS.
6. W sprawach finansowych, instruktor obowiązany jest uzyskać akceptację prezesa i księgowej stowarzyszenia..
W przypadku braku takiej akceptacji ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział III
Postanowienia końcowe

1. Do realizacji zadań i celów zawartych w niniejszym Regulaminie, dopuszcza się możliwość powołania Rady Rodziców, która pomaga instruktorowi - trenerowi w organizacji bieżącego prowadzenia sekcji według opracowanego własnego regulaminu działania w ciągu miesiąca od jej powołania.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia Statutu i Zarządu Stowarzyszenia Sportowo-rekreacyjnego ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi.

Regulamin z Ujednoliconym tekstem, został zaktualizowany decyzją zarządu Stowarzyszenia ASKLEPIOS z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia ASKLEPIOS

 

DOKUMENTY DO POBRANIA


Pobierz dokument (R E G U L A M I N Sekcji rekreacji ruchowych Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi. - 28.08.2019)  - PDF

Pobierz dokument (DEKLARACJA Uczestnika zajęć SEKCJA JU JITSU KAZAN W ZŁOTORYI Stowarzyszenie ASKLEPIOS przy SM „Agat” w Złotoryi) - DOROŚLI - PDF

Pobierz dokument (DEKLARACJA Uczestnika zajęć SEKCJA JU JITSU KAZAN W ZŁOTORYI Stowarzyszenie ASKLEPIOS przy SM „Agat” w Złotoryi) - DZIECI - PDF

Pobierz dokument - Procedury bezpieczeństwa i zasady organizacji zajęć Ju Jitsu w okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego Covid-19

załącznik /Oświadczenie rodzica jako załącznik do procedury/


Pobierz dokument (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA)

z dziedziny: sztuki walki Ju Jitsu.