Regulaminy i Deklaracje

R E G U L A M I N
Odpłatności w sekcjach rekreacji ruchowych Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego ASKLEPIOS
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi.


Regulamin odpłatności określa warunki i zasady uiszczania należności przez osoby korzystające z zajęć z dziedziny: sztuki walki Ju Jitsu.

§ 1

1. Składka miesięcznej odpłatności za korzystanie z zajęć w sekcji Ju Jitsu Kazan  2 x w tygodniu  tj. poniedziałek i środa, w  3 grupach wiekowych  według harmonogramu, zatwierdzana jest  każdorazowo przez zarząd  stowarzyszenia.
2. Od  02 września  2019 r. miesięczna odpłatność za zajęcia  wynosi 50,00 zł. od osoby.
3. Dla osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej AGAT  odpłatność z 20% bonifikatą - wynosi 40,00 zł/os.

§ 2

1. Dla rodzin, których dzieci trenują jednocześnie w dwóch sekcjach oraz w przypadku, gdy uczestniczy  w zajęciach  więcej niż jedna osoba/dziecko z rodziny – ustala się odpłatność tzw. rodzinną, która wynosi 45,00 zł. od osoby , dla członków zamieszkałych w zasobach  spółdzielni – 30,00zł/os.
2. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość korzystania z zajęć w niepełnym miesięcznym wymiarze godzin tj. raz w tygodniu, za uprzednią zgodą trenera sekcji.
a) Wysokość odpłatności miesięcznej wynosi  30,00zł./os
b) Wysokość odpłatności miesięcznej dla osób zamieszkałych w zasobach spółdzielni – 20,00zł/os
3. W przypadku utworzenia w trakcie roku szkolnego filii sekcji Ju Jitsu Kazan, wysokość stawki odpłatności  za zajęcia będzie regulowana aneksem.

4. Członek sekcji Kazan , może uiścić opłatę  za korzystanie z zajęć w sekcji  Ju Jitsu Kazan w ramach tzw. „Karnetu” :
a) 10-cio miesięcznego ( za cały okres szkoleniowy )w wysokości:
*450zł ( z bonifikatą  upustu 1 miesiąca 9m-cyx50zł).
*360zł (z  bonifikatą upustu 1 miesiąca 9m-cy x40zł)) dla członków sekcji zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej AGAT.
*405 zł tzw. odpłatność  rodzinną (9m-cy x45zł/os)x liczbę osób z rodziny,
*270zł tzw. odpłatność rodziną (9 m-cy x30zł /os) x liczbę osób z rodziny dla członków zamieszkałych w zasobach spółdzielni Agat.
b) 10-cio miesięcznego ( za cały okres szkoleniowy) dla osób korzystających z zajęć w niepełnym,wymiarze godzin tj, raz w  tygodniu w wysokości:
* 270zł ( z bonifikatą upustu 1 miesiąca tj. 9 m-cyx30zł)
* 180zł (( z bonifikatą upustu 1 miesiąca tj. 9 m-cyx20zł)dla osób zamieszkałych w zasobach spółdzielni Agat.   
5. Członek sekcji Kazan , może uiścić opłatę  za korzystanie z zajęć w sekcji  Ju Jitsu Kazan w ramach tzw. „Karnetu”
a). 5-cio miesięcznego (1/2 okresu szkoleniowego), który wynosi:
*225zł ( z bonifikatą  upustu 1/2 miesiąca =4.5 m-cyx50zł).
*180zł (z  bonifikatą upustu 1/2 miesiąca 4,5m-cy x40zł)) dla członków sekcji  zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej AGAT.
*202.50zł tzw. odpłatność  rodzinną (4.5m-cy x45zł/os)x liczbę osób z rodziny,
*135zł tzw. odpłatność rodziną (4.5 m-cy x30zł /os) x liczbę osób z rodziny dla członków zamieszkałych w zasobach spółdzielni Agat.
b). 5-cio miesięcznego ( za 1/2 okresu  szkoleniowy) dla osób korzystających z zajęć w  w niepełnym, wymiarze godzin tj, raz w tygodniu w wysokości:
* 135zł ( z bonifikatą upustu 1/2 miesiąca tj. 4.5  m-cyx30zł)
* 90zł (( z bonifikatą upustu 1/2 miesiąca tj.4.5 m-cyx20zł)dla osób  zamieszkałych w zasobach Spółdzielni „Agat.”
6. Członek sekcji Kazan, który zakupił Karnet  dziesięcio miesięczny (dany rok szkoleniowy)  ma prawo do rezygnacji  z powodu:
a./ nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie na zajęcia (załączenie  odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie choroby  i niemożność uczestniczenia w zajęciach w sekcji).
b./ zmiany miejscowości, w której Członek sekcji  zamieszkuje na miejscowość, w której nie jest prowadzona sekcja.


§ 3

1. Uczestnicy zajęć w sekcjach rekreacji ruchowych winni uiścić jednorazowo składkę z tytułu grupowego ubezpieczenia od NNW w danym roku szkolnym, w wysokości 15.00zł. od osoby.
2. Wpłatę składki ubezpieczenia należy dokonywać w terminie do 30-go września danego roku szkolnego, wg zasad § 10 niniejszego regulaminu.
3. W przypadku zapisu - naboru nowego uczestnika  sekcji w trakcie roku szkolnego (od października do czerwca), należność z tytułu grupowego ubezpieczenia od następstw NNW należy dokonywać najpóźniej przy pierwszej wpłacie odpłatności za zajęcia. Wysokość pobieranej składki na NNW jest niepodzielna.
4. Osoby ćwiczące jednocześnie w dwóch sekcjach rekreacji ruchowych  uiszczają opłatę składki ubezpieczeniowej od  NNW tylko w jednej z nich.

§ 4

1. Miesięczna odpłatność wymieniona w § 1  jest  stawką stałą  i obowiązuje w danym roku szkolnym. Może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia liczby uczestników w grupie poniżej 15 osób lub z przyczyn ekonomicznych.
2. Nieobecność uczestnika na zajęciach i treningach  lub rezygnacja z zajęć  w trakcie okresu rozliczeniowego nie upoważnia do pomniejszenia opłaty  za zajęcia  w danym miesiącu.
3. Opłata za  zajęcia nie jest zależna od stałych liczby dni i ilości w okresie rozliczeniowym.

§ 5

1. Odpłatność miesięczna za zajęcia w sekcji stanowi  opłatę stałą w przypadku zmniejszenia ilości godzin stałych dni treningowych  z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia, np. zamknięcia placówki szkolnej, awarii, dni świątecznych bądź wystąpienia mniejszej ilości dni treningowych
w danym miesiącu roku szkolnego.
2.W przypadku, gdy w okresie rozliczenia przypadają ferie zimowe zmniejszające ilość zajęć w miesiącu, opłata za treningi może ulec zmniejszeniu.

§ 6

Odliczenie 50% odpłatności za nieobecność na zajęciach sekcji możliwe jest tylko w przypadku absencji chorobowej lub wyjazd na tzw. Zieloną  Szkołę bądź  z innych ważnych przyczyn losowych dłuższych niż  14 dni o czym należy uprzednio poinformować trenera.

§ 7

1. Nieusprawiedliwiona przerwa w zajęciach szkoleniowych sekcji dłuższa niż jeden miesiąc skutkuje skreśleniem   z listy uczestnika zajęć.
2. W przypadku zwłoki w uiszczeniu odpłatności za ćwiczenia w sekcji dłuższej niż jeden miesiąc kalendarzowy skutkuje ona skreśleniem z listy uczestników zajęć bez prawa  ponownego przyjęcia.

§ 8

1. Stała opłata za zajęcia może ulec zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości godzin i dni tygodnia w danym miesiącu w przypadku nie odbycia się zajęć z powodu nieobecności instruktora spowodowaną absencją chorobową lub z innych przyczyn losowych.
2. W przypadku dłuższej nieobecności instruktora z przyczyn zawartych w ust. 1 zajęcia mogą być zawieszone bez uiszczania odpłatności.

§ 9

W przypadku pierwszego zapisu - naboru nowego uczestnika sekcji od połowy miesiąca tj., od  16-go dnia m-ca, należność za zajęcia wynosi 50% stawki odpłatności ,którą należy uiścić przy zapisie.

§ 10

1. Należności  należy uiszczać instruktorowi sekcji do dnia 25-go każdego miesiąca za dany miesiąc (nie dotyczy  zajęć promocyjnych).
2. W przypadku zapisu-naboru nowego uczestnika sekcji w trakcie miesiąca, należności należy uiścić przy zapisie.
3.  Odpłatność za zajęcia i NNW na podstawie imiennej listy uczestników przyjmowane są w trakcie zajęć przez instruktora bądź osobę upoważnioną.
4 . Istnieje możliwość ( po uprzednim zgłoszeniu)  dokonywania opłat za treningi na podstawie przelewu na konto: Stowarzyszenie ASKLEPIOS przy SM „Agat”w Złotoryi - Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - nr 68 8658 0009 0000 0710  2000 0010 z dopiskiem za ćwiczenia/NNW w miesiącu ……\ w sekcji ………”, bądź  bezpośrednich wpłat w kasie Stowarzyszenia w godz. 9:00 do 14:00,wtorek 9;00 -16:00  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”, ul. Słowackiego 2.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia Statutu i Zarządu Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi.

Regulamin  z ujednoliconym tekstem został zaktualizowany 28 sierpnia  2019 r. uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ASKLEPIOS i wchodzi w życie z dniem ustanowienia.  

1. Instruktor Ju Jitsu Kazan w Złotoryi :                                                      
Tel: 605 547 797   email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,                                           

2.Prezes Stowarzyszenia ASKLEPIOS
Tel: 663 315 954   
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.asklepios-zlotoryja.pl

 

Zarząd Stowarzyszenia ASKLEPIOS


R E G U L A M I N
Sekcji rekreacji ruchowych Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego ASKLEPIOS
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi.

Regulamin sekcji Stowarzyszenia ASKLEPIOS określa zasady działania Sekcji rekreacyjno-ruchowych, prawa
i obowiązki uczestników zajęć oraz kompetencje i obowiązki instruktorów Sekcji.

Rozdział I

§ 1

1. Postanowienia ogólne

Celem działania sekcji rekreacyjno-ruchowych jest propagowanie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć i treningów z zakresu : sztuki walki Ju Jitsu,  i innych sportów  oraz ćwiczeń rekreacyjnych  w różnych grupach wiekowych.  
1. Sekcje poszczególnych dyscyplin sportowo - rekreacyjnych  powołuje Zarząd Stowarzyszenia przy liczebności nie mniej niż  piętnastu  uczestników w grupie.
2. W zajęciach  sekcji Ju Jitsu mogą  uczestniczyć dzieci, które mają ukończone  5 lat.
3. Sekcja- zespół ćwiczebny składa się z minimum  od  dziesięciu  do  piętnastu uczestników oraz osób, którzy zadeklarowali wolę systematycznego uprawiania sportu i rekreacji w danej dziedzinie na podstawie DEKLARACJI uczestnictwa i oświadczenia woli o przetwarzaniu danych  osobowych .
4. Zajęcia i treningi prowadzą wyłącznie osoby posiadające uprawnienia trenera lub instruktora w zakresie prowadzonej dyscypliny sportowej- tj. sztuki walki wschodu lub innych sportów.
5. Liczba osób w grupach ćwiczących na jednego prowadzącego zajęcia nie może przekroczyć:
30 osób w grupie początkującej i 25 osób w grupie zaawansowanej.
6. Pracą sekcji kieruje powołany przez Zarząd Stowarzyszenia ,instruktor posiadający uprawnienia  w danej dziedzinie. Instruktor  może korzystać z pomocy asystenta  instruktora posiadającego stopień mistrzowski bądź w szczególnym przypadku  - adepta sekcji  posiadającego stopień studencki   min.3KYU - 1 KYU  (za jego zgodą)  podczas prowadzenia stałych  zajęć i pokazów szkoleniowych.
7. Dopuszcza się możliwość samodzielnego prowadzenia zajęć   przez  asystenta  w przypadku  niemożliwości prowadzenia zajęć przez instruktora z powodu  absencji chorobowej ,urlopu bądź nieobecności na zajęciach  z  ważnych przyczyn losowych.
8. Do udziału w zajęciach w dalekowschodnich sportach i sztukach walki  jest niezbędne posiadanie:

 • zaświadczenia wydanego przez lekarza o braku przeciwwskazań do  uprawiania sztuk walk wschodu, ( nie dotyczy uczestników zajęć promocyjnych)
 • zgody przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • oświadczenia  osoby dorosłej o zdolności zdrowotnej do udziału w  zajęciach rekreacji ruchowych .

9. Zarząd  Stowarzyszenia może pomóc w organizacji badań lekarskich i ubezpieczenia grupowego.
10. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek i higieniczne warunki podczas ćwiczeń i zajęć treningowych oraz imprez sportowych z udziałem uczestników sekcji. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za pozostawione w szatni: pieniądze, urządzenia elektroniczne lub inne rzeczy wartościowe.
11. Sekcje  rekreacji ruchowych reprezentują  Stowarzyszenie  na zawodach, pokazach  i imprezach sportowo- rekreacyjnych. Stowarzyszenie wykorzystuje  dane osobowe i wizerunek uczestników sekcji  oraz  zawodników  bez obowiązku każdorazowej zgody do  rozpowszechniania w materiałach opisowo-zdjęciowych w mediach i na stronie internetowej oraz  do celów reklamowych, marketingowych i promocyjnych zgodnie ze stosownym oświadczeniem na deklaracjach  bądź indywidualnej zgodzie o przetwarzaniu danych osobowych.
12. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne według zasad zawartych w „Regulaminie  Odpłatności” .
13. Zgromadzone środki finansowe z  odpłatności uczestników za zajęcia i treningi w sekcji rekreacji ruchowych  przeznacza się na:

 • wynagrodzenie instruktora –trener oraz  wynajem sali treningowej,
 • zakup sprzętu i narzędzi sportowych,
 • opłatę  składek przynależności członkowskiej i inne  opłaty  związane z rekreacją, wyjazdami na zawodu i wypoczynkiem letnim.

14. Zawodnik - uczestnik zajęć, obowiązany jest:

 • Przestrzegać  ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad określonych w regulaminie  wynajmowanej  sali treningowej danej placówki.
 • Punktualnie zgłaszać się na zbiórce treningów .oraz  bezzwłocznie opuszczać salę po zakończeniu treningu.
 • Korzystać ze sprzętu  za zgodą i wiedzą  prowadzącego zajęcia
 • Kulturalnie zachowywać się wobec wszystkich uczestników i trenera i wykonywać polecenia wydane przez trenera.
 • Każdorazowo informować o problemach zdrowotnych m.in. złe samopoczucie, itp. W przypadku doznanego urazu, przerwać ćwiczenia i natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia.
 • Uzyskać zgodę lub poinformować  o zamiarze opuszczenia sali treningowej (np. wyjście do toalety).
 • Przychodzić na treningi w czystym i schludnym ubiorze  sportowym lub klubowym  (kimono)
 • Nie korzystać w czasie zajęć z telefonów komórkowych i innych urządzeń technicznych.
 • Godnie reprezentować sekcję oraz  sumiennie uczestniczyć w zajęciach i brać udział  w  organizowanych imprezach sportowych.
 • Przestrzegać wytycznych niniejszego regulaminu ,regulaminu odpłatności i regulaminów  zawodów sportowych.

Rozdział II
Zadania, kompetencje i obowiązki instruktora, asystenta instruktora.

§ 1

Instruktor Sekcji kieruje całokształtem działalności Sekcji oraz zapewnia odpowiednie warunki ćwiczeń, poprzez:
1 Pozyskiwanie urządzeń i sprzętu niezbędnego do ćwiczeń oraz jego właściwe wykorzystanie.
2 Ochronę mienia Sekcji i właściwego wykorzystywania sprzętu i urządzeń w wynajmowanym obiekcie sportowym.
3 Zapewnienie członkom Sekcji bezpieczeństwa, porządku i higienicznych  warunków  podczas zajęć.
4 Współorganizowanie wszelkich  imprez sportowych i szkoleniowo-instruktażowych.
5 Wspieranie  imprez  sportowo-rekreacyjnych organizowanych  przez Stowarzyszenie i inne instytucje krzewienia kultury.
6 Współpracę z organizacjami zajmującymi się sportem i rekreacją.
7 Prowadzenie  akcji w jednostkach sponsorujących w celu pozyskiwania środków  finansowych na dalszy rozwój sekcji.  Do szczególnych obowiązków instruktora Sekcji należy:

 • regularne pobieranie miesięcznych odpłatności za treningi i składki NNW określonych w Regulaminie Odpłatności oraz terminowe ich rozliczanie,.
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji szkoleniowej oraz dokumentacji związanej  z naborem uczestników zajęć na warunkach określonych w rozdz. I   pkt. 3, 8 i .9,
 • prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningów zgodnie z przepisami szkoleniowymi z danej dziedziny sportowej, uczestniczenie z wytypowanymi zawodnikami w zawodach sportowych lub pokazach.
 • zapoznawanie z treścią niniejszego regulaminu wszystkich uczestników zajęć.

8.  Asystent pomaga instruktorowi w jego obowiązkach szkoleniowych, a w szczególności może:
- prowadzić i zabezpieczać  dokumentację związaną z naborem uczestników,
- prowadzić samodzielnie zajęcia szkoleniowe przy obecności trenera,
- w razie nieobecności  trenera z  ważnych  przyczyn losowych, prowadzić  zajęcia samodzielnie.

§ 2
Wynagrodzenie za pracę

1. Instruktor sekcji - trener otrzymuje wynagrodzenie miesięczne wg zasad określonych w ” Regulaminie  wynagradzania  osób świadczących usługi  na rzecz Stowarzyszenia”  lub przepisów dot. wolontariatu.
2. Wynagrodzenie instruktora-trenera pokrywane jest  z odpłatności uczestników  za  zajęcia szkoleniowe .

§ 3
Uprawnienia instruktora- trenera

1. Instruktor- trener sekcji winien posiadać wszelkie prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia ASKLEPIOS
2. Instruktor-trener sekcji ustala zasady prowadzenia zajęć szkoleniowych w poszczególnych grupach wiekowych.
3. W trakcie zajęć mogą przebywać osoby postronne, wyłącznie za jego zgodą.
4. Instruktor może posługiwać się na zewnątrz pieczątkami sekcji i pieczątkami firmowymi Stowarzyszenia za zgodą prezesa.
5. Sekcja rekreacji ruchowych jako jednostka organizacyjna o charakterze wewnętrznym nie posiada osobowości prawnej i działa jedynie w ramach struktury Stowarzyszenia ASKLEPIOS.
6. W sprawach finansowych, instruktor obowiązany jest uzyskać akceptację prezesa i księgowej stowarzyszenia..
W przypadku braku takiej akceptacji ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział III
Postanowienia końcowe

1. Do realizacji zadań i celów zawartych w niniejszym Regulaminie, dopuszcza się możliwość powołania Rady Rodziców, która pomaga instruktorowi - trenerowi w organizacji bieżącego prowadzenia sekcji według opracowanego własnego regulaminu działania w ciągu miesiąca od jej powołania.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia Statutu i Zarządu Stowarzyszenia Sportowo-rekreacyjnego ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi.

Regulamin z Ujednoliconym tekstem, został zaktualizowany decyzją zarządu Stowarzyszenia ASKLEPIOS z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia ASKLEPIOS

 

DOKUMENTY DO POBRANIA


Pobierz dokument (R E G U L A M I N Sekcji rekreacji ruchowych Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi. - 28.08.2019)  - PDF

Pobierz dokument (DEKLARACJA Uczestnika zajęć SEKCJA JU JITSU KAZAN W ZŁOTORYI Stowarzyszenie ASKLEPIOS przy SM „Agat” w Złotoryi) - DOROŚLI - PDF

Pobierz dokument (DEKLARACJA Uczestnika zajęć SEKCJA JU JITSU KAZAN W ZŁOTORYI Stowarzyszenie ASKLEPIOS przy SM „Agat” w Złotoryi) - DZIECI - PDF

 


Pobierz dokument (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA)

z dziedziny: sztuki walki Ju Jitsu.