Zaproszenie na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków

 

Zarząd Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego ASKLEPIOS  przy Spółdzielni Mieszkaniowej „ AGAT ”w  Złotoryi, zaprasza na  Walne  Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 25 września  2020 r.   o godz. 16:30 ( z zachowaniem procedur bezpieczeństwa sanitarnego związanego z epiedemią  koronawirusa Covid 19 ) w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „ Agat ” przy ul. J.Słowackiego 2  w Złotoryi.   (W przypadku braku obecności co najmniej 50% członków -ustala się drugi termin -    25 września  2020 r. o godz. 16:45)

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Prezydium obrad  oraz  komisji:  mandatowo- skrutacyjnej  oraz uchwał i wniosków.
3. Zatwierdzenie  porządku obrad  i regulaminu Walnego Zebrania.
4. Sprawozdanie zarządu za 2019  r. (merytoryczne i finansowe).
5. Projekt planu działania stowarzyszenia  oraz  preliminarz  na 2020 r.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r. i przedstawienie  wniosku o udzielenie
absolutorium zarządowi stowarzyszenia.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenie sprawozdania  merytorycznego i sprawozdania finansowego  z działalności stowarzyszenia za 2019 r.,
b. zatwierdzenie planu działania i preliminarza finansowego na 2020r.,
c. przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.,
d. udzielenie absolutorium członkom zarząd
9. Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Walne Zebranie.   
10. Zamknięcie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu  od  20 września  2020 r. w godz,od 8 :00 do 15:00  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”  przy ul. J. Słowackiego 2  (pok. Nr 16).


Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan