KOMUNIKAT dla członków Stowarzyszenia

 

K O M U N I K A T

Członkowie  Stowarzyszenia ASKLEPIOS
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT" w Złotoryi.Zarząd Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego ASKLEPIOS  przy Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT”  w Złotoryi, zaprasza na Walne  Sprawozdawcze Zebranie Członków , które odbędzie się dnia 27 czerwca  2019 r. o godz. 16:45 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „ Agat ” przy ul. J.Słowackiego 2 w Złotoryi  (W przypadku braku obecności co najmniej 50% członków - ustala się drugi termin - 27 czerwca 2019 r. o godz. 17:00).

1. Porządek obrad:
2. Otwarcie zebrania
3. Wybór Prezydium obrad  oraz  komisji:
a. mandatowa
b. uchwał i wniosków.
4. Zatwierdzenie  porządku obrad  i regulaminu Walnego Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu za 2018 r. (merytoryczne i finansowe).
6. Projekt planu działania stowarzyszenia  oraz  preliminarz  na 2019 r.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r. i przedstawienie  wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi stowarzyszenia.
8. Przedstawienie zmian Statutu Stowarzyszenia.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenie sprawozdania  merytorycznego i sprawozdania finansowego  z działalności stowarzyszenia za 2018 r.,
b. zatwierdzenie planu działania i preliminarza finansowego na 2019r.,
c. przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.,
d. udzielenie absolutorium członkom zarządu,
e. zmiany Statutu Stowarzyszenia

11. Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Walne Zebranie.   
12. Zamknięcie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu  od  24 czerwca  2019 r. w godz, od 8:00 do 15:00  
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”  przy ul. J. Słowackiego 2  (pok. Nr 16).


Zarząd Stowarzyszenia ASKLEPIOS w Złotoryi

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan