KOMUNIKAT dla Członków Stowarzyszenia ASKLEPIOS


K O M U N I K A T
dla Członków Stowarzyszenia ASKLEPIOS  przy Spółdzielni Mieszkaniowej „ AGAT „w Złotoryi.

 

Zarząd Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego ASKLEPIOS  przy Spółdzielni Mieszkaniowej „ AGAT ” w  Złotoryi, zaprasza na  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków, które odbędzie się dnia 26 kwietnia  2018 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „ Agat ” przy  ul. Słowackiego 2 w Złotoryi (W przypadku braku obecności co najmniej 50% członków - ustala się drugi termin -  26 kwietnia 2018 r.  o godz. 17:15) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Prezydium obrad  oraz  komisji:
a)  mandatowo -skrutacyjna
b)  uchwał i wniosków.
3. Zatwierdzenie  porządku obrad  i regulaminu Walnego Zebrania.
4. Sprawozdanie Zarządu za 2017 r. (merytoryczne i finansowe).
5. Projekt planu działania stowarzyszenia  oraz  preliminarz na 2018 r.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r. i przedstawienie  wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi stowarzyszenia.
7. Przedstawienie zmian statutu stowarzyszenia.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania  merytorycznego i sprawozdania finansowego  z działalności stowarzyszenia za 2017 r.,
b) zatwierdzenie planu działania i preliminarza finansowego na 2018 r.,
c) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.,
d) udzielenie absolutorium członkom zarządu,
e) zmiany Statutu Stowarzyszenia.
9.  Wybór zarządu  i komisji rewizyjnej stowarzyszenia.
10.  Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Walne Zebranie.   
11. Zamknięcie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu  od  23 kwietnia  2018 r. w godz,od 8 :00 do 15:00  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”  przy ul. J. Słowackiego 2  (pok. Nr 16).


za zarząd
Elżbieta Stalska

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan