Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia ASKLEPIOS

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONÓW STOWARZYSZENIA SPORTOWO-REKREACYJNEGO ASKLEPIOS
PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „AGAT” W ZŁOTORYI

 

Zarząd Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej „ Agat ” w  Złotoryi  zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego ASKLEPIOS, które go obrady odbędą się 21 marca 2017 r. o godz.16:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ Agat ”przy ul.Słowackiego 2 w Złotoryi ( sala konferencyjna).
W przypadku braku obecności co najmniej  50% członków – ustala się drugi termin: 21 marca 2017 r. o godz.16:45 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Prezydium obrad i  komisji: mandatowej oraz uchwał i wniosków.
3. Zatwierdzenie porządku obrad  i regulaminu Zebrania Członków.
4. Sprawozdanie zarządu stowarzyszenia  za 2016 r. (merytoryczne i finansowe)
5. Projekt planu działania stowarzyszenia i preliminarza finansowego na 2017 r.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r. oraz przedłożenie wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi stowarzyszenia.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności  i sprawozdania  finansowego Stowarzyszenia za 2016 r.
b) zatwierdzenie planu działania i preliminarza finansowego na 2017 r.
c) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
d) udzielenie absolutorium członkom zarządu.
9. Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Zebranie Członków.   
10. Zamknięcie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu od 1O marca 2016 r. w godz: od 7:00 do 15:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”  (pok.nr 16)


Za zarząd
Elżbieta Stalska

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan