WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ASKLEPIOS​

Złotoryja, 16 czerwca 2016r.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia ASKLEPIOS

Zarząd Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej „ Agat ” w  Złotoryi , zaprasza na  Walne  Zebranie  Członków Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego  ASKLEPIOS, którego obrady odbędą się  30 czerwca 2016 r.  o godz. 16:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ Agat ” przy ul. Słowackiego 2 w Złotoryi ( sala konferencyjna).

W przypadku braku obecności co najmniej  50% członków – ustala się drugi termin: 30 czerwca 2016 r. o godz. 16:45  z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Prezydium obrad i  komisji; mandatowej  oraz uchwał  i wniosków.
3.  Zatwierdzenie  porządku obrad  i regulaminu Walnego Zebrania Członków.
4. Sprawozdanie zarządu stowarzyszenia  za 2015 r.(merytoryczne i finansowe)
5. Projekt planu działania stowarzyszenia i preliminarza finansowego na 2016 r.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r. i przedstawienie  wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi stowarzyszenia.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia  i sprawozdania finansowego za 2015 r.
b) zatwierdzenie planu działania i preliminarza finansowego na 2016 r.
c) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
d) udzielenie absolutorium członkom zarządu .
9.  Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez  Zebranie Członków.   
10. Zamknięcie obrad.


Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu  od  23 czerwca 2016 r. .w godz: od 7 :00 do 15:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” ul. J. Słowackiego 2 (pok. Nr 16)

Za zarząd
Elżbieta Stalska

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan