Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Asklepios

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Sportowo –Rekreacyjnego   
ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

 

Zarząd Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej „ Agat ” w  Złotoryi , zaprasza na  Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia  2 czerwca 2015 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „ Agat ” przy ul. Słowackiego 2 w Złotoryi.
W przypadku braku obecności co najmniej 1/2 członków – ustala się drugi termin -
2  czerwca 2015 r. o godz. 16:45  z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Prezydium obrad i  komisji; mandatowej  oraz uchwał  i wniosków.
3.  Zatwierdzenie  porządku obrad  i regulaminu  Walnego Zebrania Członków..
4. Sprawozdanie zarządu stowarzyszenia  za 2014 r.(merytoryczne i finansowe).
5. Projekt planu działania stowarzyszenia i preliminarza finansowego na 2015 r.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
i przedstawienie  wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi stowarzyszenia.
7   Dyskusja.
8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia  i sprawozdania finansowego za 2014 r.
b) zatwierdzenie planu działania i preliminarza finansowego na 2015 r.
c) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
d) udzielenie absolutorium członkom zarządu i komisji rewizyjnej.
9.  Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez  Zebranie Członków.   
10. Zamknięcie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu  od  25 maja  2015 r.
w godz : od 8 ;00 do 15:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”  przy ul. J. Słowackiego 2  (pok. Nr 16).


Za zarząd
Elżbieta Stalska

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan