Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków.

SZANOWNI CZŁONKOWIE OGNISKA

TKKF „ Asklepios” przy Spółdzielni

Mieszkaniowej w Złotoryi

 

Zarząd Ogniska TKKF „ Asklepios ” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „ Agat ” w Złotoryi zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2013 r. o godz.17:15 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ Agat ” przy ul. Słowackiego 2 w Złotoryi (w przypadku braku obecności co najmniej 1/2 członków – ustala się drugi termin 27 czerwca 2013 r o godz.17:3o) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania

  2. .Wybór Prezydium obrad i komisji; mandatowej oraz uchwał i wniosków.

  3. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu walnego zebrania.

  4. Sprawozdanie Zarządu Ogniska za 2012 r.(merytoryczne i finansowe)

  5. Projekt planu działania ogniska i preliminarza finansowego na 2013r r

  6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r i przedstawienie

wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi ogniska.

  1. Dyskusja.

  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenie sprawozdania z działalności Ogniska i sprawozdania

finansowego za 2012 r.

b) zatwierdzenie planu działania i preliminarza finansowego na 2013 r.

c) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu,

9. Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Walne Zebranie Członków.

10. Zamknięcie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dn. 25–27 czerwca 2013 r.

w godz. 8:oo do 15:oo w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” ul.J.Słowackiego 2 (pok.nr.16)

 

Prezes Zarządu TKKF „ Asklepios

Elżbieta Stalska

Asklepios Stowarzyszenie w Złotoryi

 

IMAF Polska (Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki )

Ju Jitsu Kazan